Volver Imprimir

Política de privacidad

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'Ajuntament de Gavà, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L'Ajuntament de Gavà només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Gavà ha elaborat un Registre d'Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Gavà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l'Ajuntament de Gavà ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L'adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@gava.cat.

A continuació, s'ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l'Ajuntament de Gavà:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


1. Responsable del tractament
Identitat: Ajuntament de Gavà
CIF:P0808800G
Direcció postal: Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00
Correu electrònic: ajuntament@gava.cat

2. Delegat de Protecció de Dades: dpd@gava.cat

3. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

4. Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'ajuntament, són les següents:
Amb caràcter general:
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació: 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis socials:
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 9. 2.h. El tractament és necessari par a finalitats  de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència social.

Subvencions:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Padró Municipal d'Habitants:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local

Registre d'entrada i sortida de documents:
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tributs: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Policia Local:
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya

5. Finalitats del tractament
Formularis/Instàncies genèriques: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a relacionar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

Videovigilància de dependències i instal·lacions municipals(control d'accessos): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d'instal·lacions, dependències i persones. També  al registre i control de visites.

Padró Municipal d'Habitants: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. També a l'acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi i a la vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l'ajuntament es pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Registre de parelles de fet: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i control dels membres d'unions estables de parelles inscrites en el Registre de parelles de fet del municipi de Gavà.

Relacions institucionals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de l'agenda dels empleats i càrrecs públics de l'Ajuntament, així com dels contactes i/o comunicacions i imatge corporativa.

L'atenció al ciutadà: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Servei Municipal d'Atenció Ciutadana.

Comerç i serveis: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi.

Promoció de la ciutat: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les activitats turístiques i les fires que es realitzen a la ciutat de Gavà.

Unificació identificació ciutadà/na: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i a la unificació de la identificació del/de la ciutadà/ana en tots els tràmits que efectuï amb l'Ajuntament de Gavà.

Associacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'Associacions del municipi i gestió i tramitació de tot el relacionat amb les associacions i altres entitats sense ànim de lucre del municipi.

Actes i convocatòries: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i control de les actes i convocatòries de les sessions de l'organització municipal i de les seves societats municipals en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.

Gestió econòmica i pressupostària: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l'Ajuntament.
Subvencions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol·licituds de subvencions d'acord amb les bases d'una convocatòria pública.

Contractació del sector públic: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre I gestió administrativa dels contractes administratius dels expedients de contractació de l'ajuntament.

Gestió i recaptació tributària: La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l'obligat tributari amb l'Ajuntament i a l'atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació els tributs municipals: Impost d'Activitats Econòmiques, Impost de Bens Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Registre d'interessos i béns patrimonials:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i custòdia del registre d'interessos que compren la declaració d'activitats, béns i drets patrimonials dels càrrecs electes i del personal eventual de confiança de l'Ajuntament.

Llicències d'activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d'activitats de competència municipal.

Urbanisme:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la
gestió dels expedients relatius al servei d'urbanisme del territori.

Medi ambient: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d'activitats i projectes ambientals.

Cementiri: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

Informació i gestió dels drets i obligacions dels consumidors:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels diferents serveis públics municipals en matèria dels interessos, drets i obligacions dels consumidors.

Denúncies. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i tramitació de denúncies en l'àmbit de les competències municipals.
Via pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol·licitud d'autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.
Mobilitat: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d'aspectes relatius a la mobilitat del ciutadans i dels vehicles en el minicipi.

Habitatge:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la
gestió i assessorament al ciutadà dels tràmits corresponents per l'adquisició, venda o lloguer d'habitatges públics i/o privats.

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels diferents serveis públics municipals per a la formació, l'empresa i l'emprenedoria.

Participació ciutadana: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil puguin participar en la presa de decisions públiques.

Videovigilància control deI trànsit: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit en les vies públiques.

Registre d'entrada i sortida de documents: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió, control i a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

Síndic de Greuges: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les queixes realitzades pels ciutadans al Síndic de Greuges, per haver estat afectats per una activitat administrativa municipal.

Expedients d'ordres d'execució, sancionadors i contenciosos: La finalitat del tractament de dades personals es la gestió i tramitació dels expedients d'ordres d'execució, sancionadors i contenciosos de competència de l'Ajuntament o si l'Ajuntament és part interessada.

Expedients i certificats de secretaria: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació dels certificats, actes administratius, disposicions generals, informes i totes aquelles actuacions municipals que precisin de la fe pública.

Serveis d'Educació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d'infants municipals, la gestió de l'Escola Municipal d'Educació Especial Maria Felip i la informació i gestió dels centres públics d'infantil i primària i de secundària i cicles formatius.

Registre censal d'animals domèstics: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

Registre d'animals potencialment perillosos:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris amb el compliment dels requisits exigits.

Selecció personal / Provisió de llocs: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Sanitat i Salut pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de sanitat i de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Serveis socials: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels expedients de serveis socials d'atenció primària municipals, en l'àmbit de les competències atribuïdes per la legislació reguladora del sistema públic de serveis socials.

Gent gran: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades a la gent gran del municipi i a la gestió de les activitats adreçades a la gent gran. Específicament la gestió del Casal municipal de la gent gran el Centre i el Casal municipal de la gent gran Can Tintorer.

Serveis de Cultura: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l'organització i gestió d'activitats culturals i d'oci  del municipi.
Específicament, la gestió de les suscripcions, inscripcions o participacions en les activitats culturals i socials desenvolupades al municipi (teatres, museus, auditoris, biblioteques).

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.

Serveis d'Esports: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals.
Protecció civil:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió integral de la protecció civil al municipi de Gavà.

Gestió policia judicial:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a  la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local com a policia judicial.

Gestió policia administrativa: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a  la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local com a policia administrativa.

Gestió policia seguretat ciutadana i assistencial: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a  la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local com a policia de seguretat ciutadana i assistencial.

Gestió policia trànsit: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local com a policia de trànsit.

L'estacionament per a minusvàlids:  La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la gestió de l'estacionament per a minusvàlids.

Concessions administratives: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió, control i registre de les concessions municipals.

Béns de l'Ajuntament: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la gestió i tramitació de les activitats de l'Ajuntament  relatives a la compra, venda i cessions de béns mobles i immobles.

Responsabilitat patrimonial: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la gestió de les reclamacions de responsabilitat de l'Ajuntament pels danys/lesions patides pel funcionament defectuós d'un servei municipal.

Foment de l'ocupació: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la gestió i control dels serveis d'informació pel servei local d'ocupació (borsa de treball i orientació) i programes d'inserció laboral.

Voluntariat: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la promoció i gestió de la informació d'entitats i de la ciutadania, relatives a l'acció voluntària a la ciutat.

Inclusió social: La finalitat del tractament de dades personals es  refereix a la promoció i seguiment d'actuacions relacionades amb la inclusió social dels/les ciutadans/es de Gavà.
Transparència. Accés a la informació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d'accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d'accedir a la informació pública.

Atenció dels drets dels interessats. Protecció de dades: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament a l'efecte de contactar amb l'Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

6. Quins són els seus drets?
Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Gavà tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Gavà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Gavà presentant el formulari corresponent al correu electrònic ajuntament@gava.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

7. Destinataris de les dades: Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui.

8. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l'Ajuntament de Gavà en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d'una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament: Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Si voleu consultar el registre d'activitats de tractament cliqueu en el següent enllaç

Registre d'activitats de tractament

L'Ajuntament de Gavà està en continua revisió de les diferents activitats de tractament que s'aniran actualitzant a mesura que estiguin revisades.

Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir