Volver Imprimir

Ofertas públicas de empleo del Ayuntamiento para personal de la administración activas

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ I CONTROL INTERN, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS OBERT A PROVISIÓ INTERNA I A LA MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

Pendent obertura presentació d'instàncies

Bases de la convocatòria


BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA I MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT A UN LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A DE SISTEMES, INFRAESTRUCTURES, COMUNICACIONS I ARQUITECTE DE CIBERSEGURETAT

Període de presentació d'instàncies: del 7 de novembre al 2 de desembre de 2022

Propera prova: 15 de febrer de 2023

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador
Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir