Inici -> Lliurament de factures

Lliurament de factures

 

                      

Com es poden enviar factures a l'Ajuntament de Gavà?

Format paper

- Per e-mail: enviar en format pdf a l'adreça comptabilitat@gava.cat

- Per correu ordinari a l'atenció del Departament de Comptabilitat.

- Presencialment, al Registre General de l'OAC o al Departament de Comptabilitat de l'Ajuntament de Gavà


Format electrònic

A travès del Punt General d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Gavà (eFact).

Quin és el contingut mínim d'una factura?

- Número de factura

- Data d'expedició de factura

-Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.

- Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei

- Import de la factura i unitat monetària desglossant: Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.

- Compte bancari on realitzar el pagament.

Domicili (Pl. Balmes s/n 08850- Gavà)   i NIF de l'Ajuntament de Gavà (P0808800G) i codificació DIR3: L01080898

Número d'expedient de contractació facilitat per l'Ajuntament en el moment de formalitzar la comanda. Si la factura és electrònica, el número d'expedient ha de constar a l'element "FileReference" de la factura, disponible en l'esquema facturae a Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference.

Les factures que incompleixin el contingut obligatori, seran rebutjades i retornades al proveïdor sense registrar.

Com puc presentar una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic, que compleix amb els requisits legals i reglamentàriament exigibles a les factures i que a més, garanteix l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.

Per aplicació de l'art.14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l'art.4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica.

A partir de l'1 de gener de 2017 estaran obligats a presentar factura
electrònica, independentment del seu import, els següents subjectes:
- Persones jurídiques
- Entitats sense personalitat jurídica
- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, registradors de
la propietat...)

 

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes. El codi DIR3 de l'Ajuntament de Gavà és:
         - Oficina comptable:  L01080898
         - Òrgan Gestor:          L01080898
         - Unitat Tramitadora:  L01080898


Un cop generada i signada la factura electrònica pel proveïdor, l'haurà d'enviar a través de la Bústia de lliurament de factures del nostre Ajuntament.

Més informació
1. Primers passos amb la factura electrònica.
2. Marc jurídic. El podeu consultar al següent enllaç.
3. Relació de consultes freqüents: consulti a l'Agència Tributària FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT.
4. Manual per a les empreses: crear i enviar factures.

 

23 de Gener del 2019