Inici -> Lliurament de factures

Lliurament de factures

 

                      

Com es poden enviar factures a l'Ajuntament de Gavà?

A partir de l'exercici 2021 per les factures de data 2021, hi ha dos formes de presentació de factures a l'Ajuntament de Gavà


- Format electrònic

A travès del Punt General d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Gavà (eFact).

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes. El codi DIR3 de l'Ajuntament de Gavà és:

         - Oficina comptable:  L01080898
         - Òrgan Gestor:          L01080898
         - Unitat Tramitadora:  L01080898


- Format PDF

A travès de la Seu Electrònica, en el tràmit de Presentació de Factures

Qui ha de presentar les factures en format electrònic?

Per aplicació de l'art.14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l'art.4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica. Estaran obligats a presentar factura electrònica, independentment del seu import, els següents subjectes:

- Persones jurídiques
- Entitats sense personalitat jurídica
- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, registradors de
la propietat...)

 

Qui ha de presentar les factures en format PDF?

La resta de proveïdors de l’Ajuntament no inclosos a l apartat anterior estaran obligats a presentar les factures en format PDF a través de la seu electrònica sens perjudici de què voluntàriament puguin generar-les en XML i presentar-les per Bústia Electrònica.  

Quin és el contingut mínim d'una factura?

- Número de factura

- Data d'expedició de factura

- Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.

- Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei

- Import de la factura i unitat monetària desglossant: Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.

- Compte bancari on realitzar el pagament.

Domicili (Pl. Balmes s/n 08850- Gavà)   i NIF de l'Ajuntament de Gavà (P0808800G) i codificació DIR3: L01080898

Número d'expedient de contractació facilitat per l'Ajuntament en el moment de formalitzar la comanda.

22 de Desembre del 2020