Tornar Imprimir

Lliurament de factures

Per aplicació de l'art.14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l'art.4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica.

A partir de l'exercici 2021, hi ha dues formes de presentació de factures a l'Ajuntament de Gavà:


  PERSONA JURÍDICA PERSONA FÍSICA
QUI
- Empreses
- Associacions
- Fundacions
- Professionals amb col·legiació
obligatòria (notaris, regisdradors)

Resta de professionals NO col·legiats
TIPUS FACTURA
Factura electrònica

Factura en PDF
FORMAT
XML

PDF
LLOC PRESENTACIÓ
FACE o E-FACT

SEU ELECTRÒNICA
BÚSTIA LLIURAMENT
Punt General d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Gavà (eFact)
Presentació factures PDF (Seu electrònica)
AJUDA PER LA GENERACIÓ-PRESENTACIÓ DE FACTURES
Ajuda AOC
Ajuda presentació factura Seu Electrònica Ajuntament


El codi DIR3 de l'Ajuntament de Gavà és:

         - Oficina comptable:   L01080898
         - Òrgan Gestor:            L01080898
         - Unitat Tramitadora: L01080898

Quin és el contingut mínim d'una factura?

- Número de factura

- Data d'expedició de factura

- Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.

- Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei

- Import de la factura i unitat monetària desglossant: Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.

- Compte bancari on realitzar el pagament.

Domicili (Pl. Balmes s/n 08850- Gavà)   i NIF de l'Ajuntament de Gavà (P0808800G) i codificació DIR3: L01080898

Número d'expedient de contractació facilitat per l'Ajuntament en el moment de formalitzar la comanda.

Data de l'última actualitzaciódimarts 20 d’abril 2021
Tornar Imprimir