Oferta pública d'ocupació GTI

 

PROCESSOS OBERTS / PROCESOS ABIERTOS

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE TRES (3) ARQUITECTES DE CARÀCTER TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTES DE GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. - GTI  /  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES (3) ARQUITECTOS DE CARÁCTER TEMPORAL Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ARQUITECTOS/AS DE GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. - GTI.

Presentació d'instàncies: Del 29 d'agost al 7 d'octubre de 2019  /  Presentación de instancias: Del 29 de agosto al 7 de octubre de 2019

Bases convocatòria 3 arquitectes temporals i borsa de treball GTI /  Bases convocatoria 3 arquitectos/as temporales y bolsa de trabajo

Bases convocatòria 3 arquitectes temporals i borsa de treball GTI -Publicació BOPB- /  Bases convocatoria 3 arquitectos/as temporales y bolsa de trabajo -Publicación BOPB-.

Anunci d'esmena d'error material de les Bases del concurs-oposició / Anuncio de enmienda de error material de las Bases del concurso-oposición

Anunci admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data prova test / Anuncio admitidos/as y excluidos/as, composición del Tribunal y fecha prueba test

Anunci modificació del lloc de realització examen tipus test / Anuncio modificación del lugar de realización examen tipo test

Anunci restultat qüestionari test i data pròxima prova // Anuncio resultado cuestionario test y fecha próxima prueba

Nota informativa del Tribunal

Acta Tribunal

Nota exercici pràctic i convocatòria defensa oral

Resultats exercici pràctic, defensa oral i convocatòria presentació mèrits // Resultados ejercicio práctico, defensa oral y convocatoria presentación méritos.

Acta puntuació mèrits. // Acta puntuación méritos.

Nota final del procés selectiu. / Nota final de proceso selectivo.

RESULTAT FINAL DEFINITIU PLACES ARQUITECTES I BORSA ARQUITECTES // Resultado final definitivo plazas arquitectos/as i bolsa arquitectos/as.

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL RESPONSABLE DE LA UNITAT ECONÒMICA DE CARÀCTER TEMPORAL PER A GAVANENCA DE TERRENYS IMMOBLES.SA-GTI

Presentació d'instàncies del 8 al 27 de juny de 2019

Bases concurs-oposició d'un/a responsable de la unitat econòmica de caràcter temporal per a Gavanenca de Terrenys Immobles, SA

Llistat admesos i exclosos i data proves

Acta constitució tribunal

Acta realització proves

Acta valoració proves

NOTA INFORMATIVA

Llistat provisional admesos i exclosos i data proves

Acta constitució Tribunal

Acta correcció proves, valoració mèrits i convocatòria entrevista

Acta realització entrevistes 19/09/2019

Acta realització entrevistes 23/09/2019

Acta resultats finals

 

 

PROCESSOS TANCATS / PROCESOS CERRADOS

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT  CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A ADMINISTRATIU/VA, PER A L'EMPRESA GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. - GTI  /  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A ADMINISTRATIVO/A, PARA LA EMPRESA GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. - GTI.

Presentació d'instàncies del 12 d'abril fins l'1 de maig de 2019  /  Presentación de instancias del 12 de abril de 2019 hasta el 1 de mayo de 2019

Bases concurs-oposició d'un/a (1) administratiu/va GTI / Bases concurso-oposición de un/a (1) administrativo/a GTI

Aspirants admesos/es i exclosos/es i dies proves /  Aspirantes admitidos/as i excluídos/as y días pruebas

Nota 1ª prova tipus TEST i convocatòria prova pràctica / Nota 1ª prueba tipo TEST y convocatoria prueba práctica

Resultat prova pràctica i termini presentació mèrits concurs / Resultado prueba práctica y plazo presentación méritos concurso

Resultat puntuación concurs de mèrits i NOTA FINAL / Resultado puntuación concurso de méritos y NOTA FINAL