L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.

AVÍS SOBRE ELS TERMINIS PER LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS A CAUSA DE L’ESTAT D’ALARMA

Amb l'objectiu de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els terminis administratius com una de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID- 19.

El còmput de terminis es reiniciarà en el moment que perdi vigència la normativa reguladora abans assenyalada o, si s'escau, les pròrrogues d'aquesta.

No se suspenen els terminis d'aquells procediments i resolucions que vinguin motivats pels fets justificatius de l'estat d'alarma.

En els casos que es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament de Gavà podrà acordar, de manera motivada i sempre de conformitat amb les mesures a aplicar durant l'episodi de crisi sanitària provocada pel COVID-19, algunes mesures que es limitaran a l’estrictament necessari, sempre que les persones interessades estiguin d'acord.

Aquestes mesures no impedeixen que vostè pugui iniciar o continuar realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta Seu electrònica.