Assabentat obra menor en habitatges
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per a la realització d'una obra exempta llicència. Es determina si la realització de l'obra exigeix ocupació de la via pública i el nombre de sacs de runa objecte de la mateixa.

Qui ho pot Presentar:

Persona interessada, Persona que representa

Terminis de Presentació:

Es pot fer tot l'any

Presentació:

OAC Ajuntament, telemàticament

Òrgan Gestor: Unitat de llicències d'obres i inspeccions
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Según Ordenances Fiscals vigents a l'Ajuntament

Informació Addicional:

Obres excloses de llicència municipal

ASSABENTAT OBRES

Habitatge

  • Reformar cuines i banys sense modificar l’estructura ni la distribució interior ni fer obertures (portes i finestres).

  • Instal·lacions interiors d’aigua, gas, electricidad, desguassos (amb l’avinentesa que no és clavegueram), etc, corresponents a regates sempre que no afectin elements estructurals.

  • Instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures.

  • Arrebossar, enguixar, pintar i enrajolar fins a 4 metres d’alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació (a l’interior de l’habitatge, FAÇANES NO).

  • Canviar safareig, sanitaris i cuines.


Sense enderrocament de parets ni modificacions d’obertures


Documentació relacionada: Solicitud_LicenciaObraMenor Sol·licitud_LlicenciaObraMenor
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Sol·licitud llicència d'obres menors
- Pagament taxa (Ajuntament)