Presentació d'instàncies i documents al Registre General de l'Ajuntament
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Tràmit que permet presentar una instància a l'Ajuntament de Gavà o bé fer la presentació de documentació requerida en una tramitació iniciada anteriorment.
Qui ho pot Presentar:
  • Persona interessada
  • Persona que representa
Terminis de Presentació: Es pot fer tot l'any
Presentació:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Òrgan Gestor:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Pagament de taxes: No aplica taxa
Informació Addicional:

Requisits en la tramitació electrònica

* Podeu fer servir aquest formulari genèric de REGISTRE ELECTRÒNIC en cas que NO existeixi un tràmit definit amb formulari específic per la gestió a realitzar.

* Per consultar la relació de  tràmits electrònics que tenen un formulari específic aneu al CATÀLEG DE TRÀMITS i inicieu la tramitació des del catàleg.

* Per accedir al formulari de registre electrònic cal que disposeu de certificat digital o d'idCatMobil

 

Còmput de terminis:

A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la  primera hora del primer dia hàbil següent tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

El registre electrònic es regirà per la data i hora oficials de la seu electrònica d'accés.

Documentació relacionada: Sol·licitudGenerica Sol·licitudTransferenciaBancaria
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Sol·licitud Genèrica
- Documents adjunts