Presentació d'instàncies i documents al Registre General de l'Ajuntament


Tràmit que permet presentar una instància a l'Ajuntament de Gavà o bé fer la presentació de documentació requerida en una tramitació iniciada anteriorment.
  • Persona interesada
  • Persona que representa
Es pot fer tot l'any

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

No procedeix
No aplica taxa

Requisits en la tramitació electrònica

* Podeu fer servir aquest formulari genèric de REGISTRE ELECTRÒNIC en cas que NO existeixi un tràmit definit amb formulari específic per la gestió a realitzar.

* Per consultar la relació de  tràmits electrònics que tenen un formulari específic aneu al CATÀLEG DE TRÀMITS i inicieu la tramitació des del catàleg.

* Per accedir al formulari de registre electrònic cal que disposeu de certificat digital o d'idCatMobil

 

Còmput de terminis:

A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la  primera hora del primer dia hàbil següent tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

El registre electrònic es regirà per la data i hora oficials de la seu electrònica d'accés.

Sol·licitudGenerica

Sol·licitudTransferenciaBancaria

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar
- Sol·licitud genèrica
- Documents adjunts