IMPORTANT:

 

En aplicació al RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, pel qual es suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic, els terminis dels procesos selectius que en data 14 de març de 2020 tinguèssin obert el període de presentació d'instàncies, queden interromputs fins a l'aixecament de la suspensió.

Totes les instàncies que es presentin durant aquest període es tindran com a presentades dins del termini establert a cada procés selectiu

 

S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE MESTRE DEL CEE QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MES DE MAIG D'ENGUANY, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.

Decret aprovació prorroga de la borsa de treball de mestres del CEE

BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

El període de presentació d'instàncies s'iniciarà quan finalitzi la suspensió del terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic

Bases específiques
BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL,  GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 

Presentació d'instàncies del 2 al 27 de març de 2020

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

BASES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL VIGENT DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR DE CEMENTIRI, GRUP DE CLASSIFICACIÓ APST

Presentació d'instàncies del 21 de febrer al 19 de març de 2020

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància


BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE TÈCNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 8 al 18 de febrer de 2020

Bases específiquesBASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I LLICÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 8 al 18 de febrer de 2020

Bases específiquesBASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI DE SERVEIS JURÍDICS DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 8 al 18 de febrer de 2020

Bases específiquesBASES ESPESCÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJANS DE L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 31 d'octubre al 28 de novembre de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat d'admesos i exclosos provisional (període presentació subsanacions: del 16/01/2020 al 29/01/2020)

Esmena error material llistat provisional admesos i exclosos. Data, hora i lloc exercicis

Llistat definitiu admesos i exclosos

Acta constitució

Acta correcció test

Nota informativa


BASES ESPESCÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX DE 3 PLACES DE TÈCNIC/A MIG DE TREBALLADORS/ES SOCIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Presentació d'instàncies del 31 d'octubre al 28 de novembre de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos (període de subsanacions: del 20 de desembre de 2019 al 8 de gener de 2020)

Llistat definitiu admesos i exclosos (data, hora i lloc proves)

Acta constitució

Acta correcció segon exercici primera prova (test)

Acta correcció segon exercici segona prova (cas pràctic), mèrits i resultat final

Acta revisió mèrits i resultat finalBASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Presentació d'instàncies del 18 d'octubre al 15 de novembre de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos i data de la prova (termini de subsanacions del 24 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020)

Llistat definitiu de persones admeses i excloses. Data i lloc de les proves.

Acta constitució

Acta correcció segon exercici primer prova (test)

Acta realització segon exercici segona prova (cas pràctic)

Acta correcció segon exercici segona prova (cas pràctic)

Convocatòria proves capacitat

NOTA IMPORTANT. AJORNAMENT PROVES

Nova convocatòria proves de capacitat