Volver Imprimir

Ofertas de empleo del Ayuntamiento de acceso libre abiertas

 
Consideracions
 
Com pagar la taxa de drets d'examen:  cal anar a l’apartat tràmits tributaris > liquidacions, i un cop identificat/da amb certificat digital, fer clic a "crear nova liquidació" > "taxa d’expedició de documents". Recordeu desar el comprovant de pagament. 

Problemes amb el pagament de la taxa: en cas de que aparegui un missatge d'error a l'hora de realitzar l'autoliquidació de la taxa, provar a fer primer la instància i posteriorment el pagament, adjuntant el comprovant de pagament en una segona instància. 

Com realitzar la instància electrònica per participar en un procés selectiu: cal anar a Tràmits > Catàleg de tràmits > Processos selectius de personal i seleccionar el procés selectiu al que ens vulguem presentar, o bé, en el cas de que no trobem el procés selectiu, a tràmits > instància general.

Anunci DOGC

Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador


En el cas de no realitzar la instància electrònicament: Sol·licitud d'admissió a proves selectives en PDF (a emplenar en cas de que es realitzi la instància de forma presencial a l'OAC o bé per altres vies previstes per la Llei 39/2015)

-----------

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ URGENT AMB CARÀCTER TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, PER PORTAR A TERME LES FUNCIONS DE CAP DEL DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

Període de presentació d'instàncies del 9 de novembre al 22 de novembre de 2022

Bases de la convocatòria


Anunci BOPB

Llistat provisional de persones admeses i excloses


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Resolució llista provisional persones admeses i excloses i composició tribunal qualificador 

Resolució llistat definitiu persones admeses i excloses


Acta de constitució del tribunal qualificador

Resultats prova de català


Preparació de les proves

Acta correcció segona prova

CONVOCATÒRIA PÚBLICA  PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, COMESES ESPECIALS, CATEGORIA TECNIC ESPECIALISTA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE MANTENIMENT

Període de presentació d'instàncies del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022

Propera prova: 29 de novembre de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució llista provisional persones admeses i excloses i composició tribunal qualificador

Resolució llistat definitiu persones admeses i excloses

Acta constitució del Tribunal

Acta proves i crida segon exerciciCONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS

Període de presentació d'instàncies del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Resolució persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució tribunal


Resultats prova català

Acta segon exercici i resultats finals


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A DE LA UNIÓ DE COOPERADORS

Període presentació d'instàncies: del 8 d'agost al 5 de setembre de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució persones admeses i composició tribunal qualificador

Esmena error material bases convocatòria

Acta constitució del tribunal


Acta segon exercici: primera prova

Acta segon exercici: segona prova

Acta resultat entrevista competencial, valoració de mèrits i resultat finalCONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA
D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MOBILITAT I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies: del 21 de juny al 20 de juliol de 2022

Bases de la convocatòria

Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal

Acta resultats primera prova i convocatòria defensa oral segona prova

Nota informativa convocatòria defensa oral

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A  FUNCIONARI/A INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A TIC SÈNIOR D’INFORMÀTICA I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies del 31 de maig al 30 de juny de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal i resultats definitius


BORSES DE TREBALL VIGENTS A L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Borsa de treball auxiliar administratiu/va

Decret constitució borsa de treball tècnic/a acció social

Decret constitució borsa de treball Mestres Escola Maria Felip

Decret constitució borsa tècnic/a mig

Decret constitució borsa conserges i/o auxiliar de serveis generals

Decret constitució borsa auxiliar oficina d'atenció a la ciutadania

Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir