BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Presentació d'instàncies del 18 d'octubre al 15 de novembre de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1.

Presentació d'instàncies del 22 d'agost al 19 de setembre de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos (període presentació subsanacions 18 al 31 d'octubre de 2019


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.

Presentació d'instàncies del 16 d'agost al 13 de setembre de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Esmena error material.Publicació BOPB

Llistat provisional admesos i exclosos (període de subsanació: 15 d'octubre al 28 d'octubre de 2019)


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (SUBGRUP C1), MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL 

Presentació d'instàncies del 17 de maig al 13 de juny de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Decret d'aprovació provisional de persones admeses i excloses i composició del Tribunal

Llistat definitiu de persones admeses i excloses

Acta constitució Tribunal

Acta prova, mèrits i resultat final