Volver Imprimir

Ofertas de empleo del Ayuntamiento de acceso libre abiertas

 
Consideracions
 
Com pagar la taxa de drets d'examen:  cal anar a l’apartat tràmits tributaris > liquidacions, i un cop identificat/da amb certificat digital, fer clic a "crear nova liquidació" > "taxa d’expedició de documents". Recordeu desar el comprovant de pagament. 

Problemes amb el pagament de la taxa: en cas de que aparegui un missatge d'error a l'hora de realitzar l'autoliquidació de la taxa, provar a fer primer la instància i posteriorment el pagament, adjuntant el comprovant de pagament en una segona instància. 

Com realitzar la instància electrònica per participar en un procés selectiu: cal anar a Tràmits > Catàleg de tràmits > Processos selectius de personal i seleccionar el procés selectiu al que ens vulguem presentar, o bé, en el cas de que no trobem el procés selectiu, a tràmits > instància general.


En el cas de no realitzar la instància electrònicament: Sol·licitud d'admissió a proves selectives en PDF (a emplenar en cas de que es realitzi la instància de forma presencial a l'OAC o bé per altres vies previstes per la Llei 39/2015)

-----------

Convocatoria pública del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir com a personal laboral fix dues places de tècnic/a auxiliar, grup de classificacio C, subgrup C1 vinculades al lloc de treball d'educador/a i creació d'una borsa de treball. 

Període de presentació de candidatures del 11 de juny  al 9 de juliol de 2024

Bases de la convocatoria

Anunci DOGCConvocatoria pública del procés de selecció per cobrir 8 places d'agent de la policia municipal de l'Ajuntament de Gavà, mitjançant oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C1, escala d'administració especial, sotescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica.

Període de presentació de candidatures del 22 de maig al 18 de juny de 2024

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Declaració jurada portar armes

Declaració jurada permís conduir

Publicació BOPB ampliació places


Procés de selecció per cobrir com a funcionari/ària interi/na, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, dues places de tècnic/a superior, grup de classificació A, subgrup A1, vinculades inicialment al lloc de treball d'arquitecte/a de projectes i obres i creació d'una borsa de treball.

Període de presentació de candidatures del 13 de maig  al 7 de juny de 2024

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Procés de selecció per cobrir com a funcionari/ària interi/na, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, dues places de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1, vinculades inicialment al lloc de treball de tècnic/a auxiliar d'educació i creació d'una borsa de treball.

Període de presentació de candidatures del 7 de maig  al 3 de juny de 2024

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses


Procés de selecció per cobrir com a funcionari/ària interi/na, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça de tècnic/a superior, grup de classificació A, subgrup A1 i creació d'una borsa de treball vinculada inicialment al lloc de treball de coordinador/a del SIAD (servei d'informació i atencio a la dona)

Període de presentació de candidatures del 4 d'abril al 2 de maig de 2024

Propera prova: 3 de juliol de 2024


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses

Resolució definitiva persones candidates admeses i excloses


Procés de selecció per cobrir com a funcionari/ària interi/na, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça de tècnic/a superior, grup de classificació A, subgrup A1 i creació d'una borsa de treball vinculada inicialment al lloc de treball de psicòleg/a 

Període de presentació de candidatures del 4 d'abril al 2 de maig de 2024

Propera prova: 10 de juliol de 2024


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses

Resolució definitiva persones candidates admeses i excloses


Procés de selecció d'un lloc de treball temporal per agent forestal de l'Agrupació de Defensa Forestal Gavà (ADF)

Nou període de presentació de candidatures del 26 de març al 12 d'abril de 2024

Bases convocatòria_ADF

Modificació bases convocatoria_ADF

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses

Resolució definitiva persones candidates admeses i excloses

Resolució valoració final persones candidates finalistes i ordre de posició borsa de treballProcés de selecció per cobrir de manera interina pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça de tècnic/a auxiliar vinculada inicialment al lloc de treball tècnic/a auxiliar de tresoreria i creació d'una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars d'economia

Període de presentació de candidatures del 21 de març al 19 d'abril de 2024

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses

Resolució definitiva persones candidates admeses i excloses

Acta constitució tribunal

Acta resultat primer exercici i convocatòria competències


Acta resultat competències, mèrits i resultat final


Procés de selecció per a la creació d'una borsa d'agents interins de la policia municipal amb l’objecte inicial de cobrir temporalment per un període de 6 mesos (època turística) 6 llocs de treball d’agent de la policia municipal

Període de presentació de candidatures del 7 de març al 5 d'abril de 2024

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses


Resolució definitiva persones candidates admeses i excloses

Acta constitució tribunal

Resultat prova català

Acta crida prova cultural


Acta resultat prova cultural i convocatòria proves físiques

Respostes prova cultural

Acta resultat proves físiques i propera convocatòria

Acta primer i segon exercici prova psicotècnica i convocatòria entrevista competencial

Acta resultat entrevista competències, mèrits i convocatòria proves mèdiques

Acta proves mèdiques i resultat final procés selectiu

Acta resultat prova mèdica i desestimentProcés de selecció per cobrir, pel torn lliure i mitjançant concurs-oposició, una plaça de tècnic/a superior, grup de classificació A, subgrup A1 i creació d’una borsa de treball
vinculada inicialment al lloc de cap de la unitat de pressupost 

Període de presentació de candidatures del 23 de febrer al 21 de març de 2024

Propera prova: 19 de juny de 2024

Bases de la convocatòria


Anunci DOGC

Resolució provisional persones candidates admeses i excloses 


Convocatòria per a la selecció urgent amb caràcter temporal, d'un/a tècnic/a mitjà, grup de classificació A, subgrup A2, per al desenvolupament de les funcions de tècnic/a de mobilitat i creació d’una borsa de treball

Període de presentació de candidatures del 20 de febrer al 4 de març de 2024

Bases de la convocatòria


Resolució provisional persones candidates admeses i excloses


Resolució definitiva persones candidates admeses i excloses

Acta de constitució comissió avaluadora

Acta resultat fase de coneixements

Acta competències, mèrits i resultat final

Constitució borsa de treball tècnic/a de mobilitatBORSES DE TREBALL VIGENTS A L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Resolució constitució borsa de treball tècnic/a mobilitat

Resolució constitució borsa de treball arquitectes


Resolució constitució borsa de treball tècnic/a cultura

Resolució constitució borsa de treball tècnic/a ocupació

Esmena error material borsa de treball tècnic/a ocupació

Resolució constitució borsa de treball mestres Escola Maria Felip

Resolució constitució borsa de treball educadors/es Escola Maria Felip

Resolució constitució borsa de treball tècnic/a educació

Resolució constitució borsa de treball conserges i/o auxiliars de serveis generals

Resolució constitució borsa de treball tècnic/a recursos humans

Resolució estat borsa de treball auxiliar administratiu/va

Decret constitució borsa de treball tècnics/ques àmbit social

Decret constitució borsa de treball arquitectes tècnics/ques

Decret constitució borsa de treball tècnics/ques superiors

Decret constitució borsa de treball tècnic/a acció social

Decret constitució borsa de treball preferent mestres Escola Maria Felip

Decret constitució borsa tècnic/a mig

Decret constitució borsa auxiliar oficina d'atenció a la ciutadania

Decret constitució borsa de treball preferent educador/a Escola Maria Felip

Decret prorroga borsa de treball tècnic/a auxiliar de biblioteca

Decret prorroga borsa de treball auxiliar de cementiriFecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir