Volver Imprimir

Ofertas de empleo del Ayuntamiento de acceso libre abiertas
CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/A SUPERIOR PEL DESENVOLUPAMENT I COL·LABORACIÓ EN OBRES MUNICIPALS I PROJECTES D'URBANITZACIÓ DURANT EL PERÍODE 2021 A 2023

Termini de presentació d'instàncies del 20 de maig al 2 de juny de 2021.

Anunci BOP

Decret aprovació llista admesos i designació comissió avaluadora

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG D’OCUPACIÓ, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.

Termini de presentació d'instàncies del 17 de maig al 11 de juny de 2021.


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU
COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP A, SUBGRUP A2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL.

Termini de presentació d'instàncies del 14 d'abril al 11 de maig de 2021.


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret aprovació llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador


CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALLBases convocatòria

Anunci DOGC


Model d'instància

Aprovació llista provisional admesos i exclosos i designació tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos

Acta Constitució Tribunal

ACTA PROVA CATALÀ

Decret modificació president/a titular

Acta segon exercici

Acta resultat final

Acta resolució al·legacions. Resultat final


CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A MIG, GRUP A, SUBGRUP A2, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL I/O VINCULAR-SE A PROGRAMES DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


Bases convocatòria

Rectificació error material bases convocatòria

Anunci DOGC


Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos i designació tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos

Acta constitució tribunal

Acta prova català

NOTA INFORMATIVA PROVA DIA 17.03.21

Acta fase d'oposició

Acta correcció prova

Resultat segon exercici

Resultat tercer exercici. Resultat final

Decret constitució borsa de treballS'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL GENER D'ENGUANY, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY

Decret prorroga borsa de treball tècnic/a de medi ambient


S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE MESTRE DEL CEE QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MES DE MAIG D'ENGUANY, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.

Decret aprovació prorroga de la borsa de treball de mestres del CEE

Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir