Volver Imprimir

Ofertas de empleo del Ayuntamiento de acceso libre abiertas

 
Consideracions
 
Com pagar la taxa de drets d'examen:  cal anar a l’apartat tràmits tributaris > liquidacions, i un cop identificat/da amb certificat digital, fer clic a "crear nova liquidació" > "taxa d’expedició de documents". Recordeu desar el comprovant de pagament. 

Problemes amb el pagament de la taxa: en cas de que aparegui un missatge d'error a l'hora de realitzar l'autoliquidació de la taxa, provar a fer primer la instància i posteriorment el pagament, adjuntant el comprovant de pagament en una segona instància. 

Com realitzar la instància electrònica per participar en un procés selectiu: cal anar a Tràmits > Catàleg de tràmits > Processos selectius de personal i seleccionar el procés selectiu al que ens vulguem presentar, o bé, en el cas de que no trobem el procés selectiu, a tràmits > instància general.

En el cas de no realitzar la instància electrònicament: 
Sol·licitud d'admissió a proves selectives en PDF (a emplenar en cas de que es realitzi la instància de forma presencial a l'OAC o bé per altres vies previstes per la Llei 39/2015)

-----------

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR COM A PERSONAL LABORAL FIX, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA (ACCIÓ SOCIAL) I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Termini de presentació d'instàncies: del 14 de gener al 10 de febrer de 2022


CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCES DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIO, TRES PLACES DE TÈCNIC/A MITJA/NA (MESTRES) I CREACIO D'UNA BORSA DE TREBALL


Termini de presentació d'instàncies: del 10 de novembre al 9 de desembre de 2021

Anunci BOP

Anunci DOGC

Llista provisional d'admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA (INFORMÀTICA) I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
 
Termini de presentació d'instàncies: del 10 de novembre al 9 de desembre de 2021

Anunci BOP

Anunci DOGC 


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 2 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR (DRET) I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Termini de presentació d'instàncies: del 19 d'octubre al 16 de novembre de 2021
 
Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador*

* D'acord amb el punt 6.2 de les bases de la convocatòria, i atès que no s'han presentat reclamacions i/o esmenes en el termini corresponent, aquesta llista esdevé definitiva a data 22/12/21

Acta de constitució Tribunal

Nota informativa

Acta preparació proves

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 9 PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Termini de presentació d'instàncies: del 29 de setembre al 27 d'octubre de 2021


Anunci BOP

 
 
Llista definitiva admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Acta Constitució Tribunal


CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE PATRIMONI-DIRECTOR/A DE MUSEU

Termini de presentació d'instàncies: del 29 de setembre al 27 d'octubre de 2021

Propera prova: 10 de gener de 2022

Anunci BOP

Anunci DOGC
 
 
 


CONVOCATÒRIA URGENT PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE PERSONAL DE SUPORT D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA PER A COBRIR SUBSTITUCIONS I REFORÇOS


Termini de presentació d'instàncies del 13 de setembre al 24 de setembre de 2021

Anunci BOP
 
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP A, SUBGRUP A2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL.

Termini de presentació d'instàncies del 14 d'abril al 11 de maig de 2021


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret aprovació llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Decret aprovació llistat definitiu admesos i exclosos

Acta constitució tribunal

Acta crida aspirants primera prova

Acta resultats primera prova

Acta segona prova

Acta correcció segona prova

Acord del tribunal - Nota informativa

Acta presentació projecte

Acta resultats proves psicotècniques

Acta resultats competències i mèrits

Acta proposta de nomenament funcionari en pràctiques

Acta superació fase de formació i inici periode de pràctiques

S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL GENER D'ENGUANY, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY

Decret prorroga borsa de treball tècnic/a de medi ambient


S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE MESTRE DEL CEE QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MES DE MAIG D'ENGUANY, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.

Decret aprovació prorroga de la borsa de treball de mestres del CEE

Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir