Volver Imprimir

Ofertas de empleo del Ayuntamiento de acceso libre abiertas

 
Consideracions
 
Com pagar la taxa de drets d'examen:  cal anar a l’apartat tràmits tributaris > liquidacions, i un cop identificat/da amb certificat digital, fer clic a "crear nova liquidació" > "taxa d’expedició de documents". Recordeu desar el comprovant de pagament. 

Problemes amb el pagament de la taxa: en cas de que aparegui un missatge d'error a l'hora de realitzar l'autoliquidació de la taxa, provar a fer primer la instància i posteriorment el pagament, adjuntant el comprovant de pagament en una segona instància. 

Com realitzar la instància electrònica per participar en un procés selectiu: cal anar a Tràmits > Catàleg de tràmits > Processos selectius de personal i seleccionar el procés selectiu al que ens vulguem presentar, o bé, en el cas de que no trobem el procés selectiu, a tràmits > instància general.

En el cas de no realitzar la instància electrònicament: 
Sol·licitud d'admissió a proves selectives en PDF (a emplenar en cas de que es realitzi la instància de forma presencial a l'OAC o bé per altres vies previstes per la Llei 39/2015)

-----------

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MOBILITAT I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies: del 21 de juny al 20 de juliol de 2022

Bases de la convoctòria

Anunci DOGC


CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA PER UN PERÍODE DE SIS MESOS

Període de presentació d'instàncies: 7 a 20 de juny de 2022

Bases de la convocatòria

Resolució persones admeses i composició comissió avaluadora

Acta constitució i crida aspirants fase de coneixements

Acta resultats fase de coneixements


Acta resultat entrevista competencial i resultat final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI/A INTERÍ/INA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SERVEIS URBANS I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL MITJANTÇANT CONCURS OPOSICIÓ

Període de presentació d'instàncies del 23 de maig al 20 de juny de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A  FUNCIONARI/A INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A TIC SÈNIOR D’INFORMÀTICA I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies del 31 de maig al 30 de juny de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Període de presentació d'instàncies de l'11 d'abril al 10 de maig de 2022

Propera prova: 8 de juliol de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Decret esmena llista definitiva

Nota Informativa


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 11 PLACES VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL

Termini inicial de presentació d'instàncies: del 31 de març al 29 d'abril de 2022

Ampliació del termini de presentació d'instàncies: fins al 20 de maig de 2022

Propera prova: 7 de juliol de 2022

Bases definitives BOPB

Anunci definitiu DOGC

Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos i composició tribunal qualificador


Acta constitució tribunal

Acta resultat català

Nota informativa

Nota informativa 23 de juny

Acta segona prova

Acta resultats segon exercici i convocatòria proves físiques

Nota informativa proves físiques

Prova cultura general amb respostes

Prova teòrica amb respostes

Acta al.legacions

Acta resultats tercer exercici i convocatòria proves psicotècniques

Acta esmena proves físiques

Acta proves psicotècniques

Acta resultat proves psicotècniques i convocatòria entrevista competencial


BORSES DE TREBALL VIGENTS A L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Decret constitució borsa de treball auxiliar administratiu/va

Decret constitució borsa de treball tècnic/a acció social

Decret constitució borsa de treball Mestres Escola Maria Felip

Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir