Tornar Imprimir

Ofertes d'ocupació de l'Ajuntament d'accés lliure obertes

 
Consideracions
 
Com pagar la taxa de drets d'examen:  cal anar a l’apartat tràmits tributaris > liquidacions, i un cop identificat/da amb certificat digital, fer clic a "crear nova liquidació" > "taxa d’expedició de documents". Recordeu desar el comprovant de pagament. 

Problemes amb el pagament de la taxa: en cas de que aparegui un missatge d'error a l'hora de realitzar l'autoliquidació de la taxa, provar a fer primer la instància i posteriorment el pagament, adjuntant el comprovant de pagament en una segona instància. 

Com realitzar la instància electrònica per participar en un procés selectiu: cal anar a Tràmits > Catàleg de tràmits > Processos selectius de personal i seleccionar el procés selectiu al que ens vulguem presentar, o bé, en el cas de que no trobem el procés selectiu, a tràmits > instància general.

Anunci DOGC

Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador


En el cas de no realitzar la instància electrònicament: Sol·licitud d'admissió a proves selectives en PDF (a emplenar en cas de que es realitzi la instància de forma presencial a l'OAC o bé per altres vies previstes per la Llei 39/2015)

-----------

PROCÉS DE SELECCIÓ COM A  FUNCIONARI/A INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A TIC SÈNIOR D’INFORMÀTICA I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Pendent obertura presentació de candidatures

Bases de la  convocatòria
BORSES DE TREBALL VIGENTS A L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Borsa de treball auxiliar administratiu/va

Decret constitució borsa de treball tècnic/a acció social

Decret constitució borsa de treball Mestres Escola Maria Felip

Decret constitució borsa tècnic/a mig

Decret constitució borsa conserges i/o auxiliar de serveis generals

Decret constitució borsa auxiliar oficina d'atenció a la ciutadania

Decret constitució borsa de treball educador/a Escola Maria Felip

Decret prorroga borsa de treball tècnic/a auxiliar de biblioteca

Decret prorroga borsa de treball auxiliar de cementiriData de l'última actualitzaciódimarts 20 d’abril 2021
Tornar Imprimir