Oferta pública d'ocupació PRESEC

 

PROCESSOS OBERTS // PROCESOS ABIERTOS

CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, DE CINC (5) PLACES DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA. // CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO POR LA TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL, PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA, MEDIANTE PROCESO SELECTIVO POR CONCURSO OPOSICIÓN, DE CINCO (5) PLAZAS DE PEONES ESPECIALISTAS DE LIMPIEZA VIARIA.

Presentació d'instàncies de sol·licitud: a l'espera de publicació al BOPB. // Presentación de de instancias de solicitud: a la espera de publicación en el BOPB.


Bases procés selectiu de cinc (5) peons especialistes de neteja viària (Taxa estabilització) // Bases proceso selectivo de cinco (5) peones especialistas de limpieza viaria (Tasa estabilización).CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A OFICIAL DE 2ª ADMINISTRATIU/VA // CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A OFICIAL DE 2ª ADMINISTRATIVO/VA.

Presentació d'instàncies de sol·licitud: Del 07-03-2020 al 21-03-2020. // Presentación de instancias de solicitud: Del 07-03-2020 al 21-03-2020.


Bases concurs-oposició oficial 2ª administratiu/va temporal // Bases concurso-oposición oficial 2ª administrativo/va temporal.

Bases concurs-oposició oficial 2ª administratiu/va temporal publicació BOPB // Bases concurso-oposición oficial 2ª administrativo/a temporal publicación BOPB.


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE RESIDUS  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE RESIDUOS.

 

Presentació d'instàncies de sol·licitud: Del 19-12-2019 al 31-01-2020  //  Presentación de instancias de solicitud: Del 19-12-2019 al 31-01-2020

Bases concurs oposició Tècnic/a Auxiliar de Residus / Bases concurso oposición Técnico/a Auxiliar de Residuos.

Bases concurs oposició Tècnic/a Auxiliar de Residus publicació BOPB / Bases concurso oposición Tècnico/a Auxiliar de Residuos publicación BOPB

Anunci ampliació termini presentació instàncies / Anuncio ampliación plazo presentación instancias.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional // Lista de admitidos/as y excluídos/as provisional


Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i dia 1ª prova test // Lista de admitidos/as y excluídos/as definitiva y dia 1ª prueba test.

Resultat del qüestionari tipus test i convocatòria prova pràctica // Resultado del cuestionario tipo test y convocatoria prueba práctica._______________________________________________________
PROCESSOS TANCATS // PROCESOS CERRADOS


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A DE JARDINERIA  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL INDEFINIDO DE UNA (1) PLAZA DE TÈCNICO/A DE JARDINERIA

Presentació d'instàncies de sol·licitud: Del 7-8-2019 al 26-8-2019  //  Presentación de instancias de solicitud: Del 7-8-2019 al 26-8-2019

Bases específiques plaça Tècnic/a de Jardineria //  Bases específicas plaza Técnico/a de Jardineria

Bases específiques plaça Tècnic/a de Jardineria (publicació al BOPB) //  Bases específicas plaza Técnico/a de Jardineria (publicación en el BOPB)

Anunci DOGC // Anuncio DOGC

Llistat de persones admeses i excloses, composició del Tribunal i data prova test // Listado de personas admitidas y excluídas, composición del Tribunal y fecha prueba test.

Esmena error bases // Enmienda error bases

Anunci anul·lació de prova tipus test i NOVA CONVOCATÒRIA de prova test // Anuncio anulación prueba test y NUEVA CONVOCATORIA de prueba test

Resultat qüestionari test i convocatòria següent prova // Resultado cuestionario test y convocatoria siguiente prueba

Resultat prova pràctica i nota concurs mèrits. NOTA FINAL // Resultado prueba práctica y nota concurso méritos. NOTA FINAL.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS I CONDUCTORES DE CAMIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CONDUCTORES Y CONDUCTORAS DE CAMIONES DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019  //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball conductors i conductores de camions RM - BOPB // Bases bolsa de trabajo conductores y conductoras de camiones RM - BOPB.

Llista d'admesos/es i exclosos/es borsa conductors/es de camions RM // Lista de admitidos/as y excluídos/as bolsa conductores/as RM.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa conductors/es camions RM // Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa conductores/as camiones RM

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONATGE DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONAJE DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MUNICIPALES.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019  //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball peonatge de neteja viària i recollida de residus - BOPB  //  Bases bolsa trabajo peonaje de limpieza viaria y recogida de residuos - BOPB

Llistat d'admesos/es i exclosos/es borsa peonatge de neteja viària i transport de RM // Listado de admitidos/as y excluídos/as bolsa de peonaje de limpieza viaria y transporte de RM.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa peonatge de NV i RM //  Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa peonaje de LV y RM

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES ESPECIALISTAS DE LIMPIEZA VIARIA.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019  //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball peons especialistes neteja viària - BOPB //  Bases bolsa trabajo peones especialistas limpieza viaria - BOPB

Llista d'admesos/es i exclosos/es borsa peons especialistes // Lista de admitidos/as y excluídos/as bolsa peones especialistas.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa peons especialistes neteja viària //  Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa peones especialistas limpieza viaria

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª CONDUCTORS I CONDUCTORES D'ESCOMBRADORES MECÀNIQUES I HIDRONETEJADORES  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES DE 2ª CONDUCTORES Y CONDUCTORAS DE BARREDORAS MECÁNICAS Y HIDROLIMPIADORAS.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019 //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball oficials 2ª conductors i conductores d'escombradores - BOPB  //  Bases bolsa trabajo oficiales 2ª conductores y conductoras de barredoras - BOPB

Llista d'admesos/es i exclosos/es borsa oficials 2a conductors/es escombradora-hidronetejadora // Lista de admitidos/as y excluídos/as bolsa oficiales 2a conductores/as barredora-hidrolimpiadora.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa oficials 2ª conductors/es escombradora-hidronetejadora //  Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa oficiales 2ª conductores/as barredora-hidrolimpiadora

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª MAGATZEMER/A  //  CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 2ª ALMACENERO/A.

Presentació d'instàncies fins el 10 de febrer de 2019 / Presentación de instancias hasta el 10 de febrero de 2019

Bases BOBP Oficial de 2ª Magatzemer/a  //  Bases BOPB Oficial de 2ª Almacenero/a.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional // Lista de admitidos/as y excluídos/as provisional.

Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i convocatòria 1a. prova (test) // Lista de admitidos/as y excluídos/as definitiva y convocatoria 1ª prueba (test).

Resultat 1a prova (test) i convocatòria prova pràctica // Resultado 1ª prueba (test) y convocatoria prueba práctica.

Resultat prova pràctica, concurs de mèrits i proposta de nomenament final  //  Resultado prueba práctica, concurso de méritos y propuesta de nombramiento final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA  //  CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA.

Presentació d'instàncies fins el 6 de gener de 2019 // Presentación de instancias hasta el 6 de enero de 2019.

Bases BOPB Oficial de 1ª Electricista.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional // Lista de admitidos/as y excluídos/as provisional.

Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i convocatòria 1a. prova (test) // Lista de admitidos/as y excluídos/as definitiva y convocatoria 1a. prueba (test).

Resultat 1a prova (test) i convocatòria prova pràctica // Resultado 1a prueba (test) y convocatoria prueba práctica.

Resultat prova pràctica i termini presentació documents mèrits // Resultado prueba práctica y plazo presentación documentos méritos.

Resultat concurs de mèrits i proposta de nomenament final. //  Resultado concurso de méritos y propuesta de nombramiento final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT (FIXE) D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ JURÍDIC-ADMINISTRATIVA.

Presentació d'instàncies fins el 10 de juliol de 2018.

Bases BOPB Tècnic/a mitjà de Gestió Jurídic-Administrativa

Informació addicional: Estatuts de PRESEC

Informació addicional: Modificació Estatuts de PRESEC

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional i convocatòria 1ª prova (test).

Resultat 1ª prova (test) i convocatòria prova pràctica. (anul·lat)

Llista d'admesos/es i exclosos/es DEFINITIVA i convocatòria 1a prova (test) 

Resultat 1ª prova (test) i convocatòria prova pràctica.

Resultat prova pràctica i termini de presentació documents mèrits.

Resultat concurs de mèrits i proposta de nomenament final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª MAGATZEMER.

Presentació d'instàncies fins el 17 de juny de 2018.

Bases BOPB Oficial 2ª Magatzemer

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional per la prova tipus test.

Resultats 1a prova TEST i dia, hora i lloc 2a prova pràctica.

Resultat 2ª prova pràctica, concurs de mèrits i proposta de nomenament final.

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball peons especialistes neteja viària

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional per la prova tipus test ampliació borsa de treball de peons especialistes de neteja viària

Resultats 1ª prova TEST i NOTA FINAL

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONATGE DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball peonatge de neteja viària i recollida residus.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test ampliació borsa de treball de peonatge de neteja viària i recollida de residus.

Resultats 1ª prova TEST i RESULTAT FINAL

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS DE CAMIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball conductors de camions de recollida de residus municipals.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test ampliació borsa de treball de conductors/es de camions de recollida de residus municipals.

Resultats 1ª prova TEST i NOTA FINAL

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª MECÀNICS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases borsa treball mecànics.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test borsa de treball d'oficials de 2ª mecànics de vehicles i maquinària.

Resultats 1ª prova TEST i NOTA FINAL