Volver Imprimir

Ofertas de empleo de PRESEC

 

PROCESSOS OBERTS // PROCESOS ABIERTOS


CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 3ª ALMACENERO/A, MODALIDAD DE CONTRATO DE RELEVO, DE PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC.

Presentación de instancias de solicitud: del 12 al 26 de mayo de 2021 (ambos inclusive).

Bases almacenero/a PRESEC contrato de relevo.

Bases publicadas en el BOPB

Lista provisional de admitidos/as y excluídos/as (Período de subsanación: del 3 al 9 de junio -ambos inclusive-)

Lista DEFINITIVA de admitidos/as y excluídos/as y fecha prueba test.

Resultado prueba test y fecha prueba práctica.

Resultado prueba PRÁCTICA, concurso de MÉRITOS y RESULTADO FINAL CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, DE QUATRE (4) PLACES DE NETEJADORES I NETEJADORS D’EDIFICIS PER A L’EMPRESA “PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC”.

Presentación de instancias de solicitud: Del 29 de diciembre de 2020 al 12 de enero de 2021.

Bases de la convocatoria de cuatro (4) plazas de limpiadoras y limpiadores de edificios.

Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB).

Lista PROVISIONAL de admitidas y excluídas (Periodo de subsanación: del 16 al 22 de enero de 2021 -ambos incluídos-).

Modelo alegaciones.pdf

Acta constitución Tribunal.

Lista DEFINITIVA de admitidas y excluídas y fecha prueba test.

Nota TEST y convocatoria prueba práctica

Resultado prueba PRÁCTICA, concurso de MÉRITOS y RESULTADO FINAL.


CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, D’UN/A (1) MECÀNIC/A CAPATÀS I D’UN/A (1) MECÀNIC/A OFICIAL DE 2ª I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AMBDUES CATEGORÍES, PER A L’EMPRESA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. – PRESEC.


Presentación de instancias de solicitud: Del 25 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021 (ambos incluídos).

Bases de la convocatoria de un/a (1) mecánico/a capataz y de un/a (1) mecánico/a oficial de 2ª y creación de bolsa de trabajo.

Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB).

Listado PROVISIONAL de admitidos y excluídos (Periodo de subsanación: del 19 al 25 de enero de 2021 -ambos incluídos-)

Modelo para realizar alegaciones.

Acta constitución del Tribunal.

Listado DEFINITIVO de admitidos y excluídos y fecha prueba test.

Nota test y convocatoria prueba práctica

Resultado prueba práctica, concurso de méritos y FINAL concurso-oposición.


CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ ESPECIALISTA D'OBRES I CONSTRUCCIÓ PER A L'EMPRESA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC.

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 27 de novembre al 11 de desembre de 2020  //  Presentación de instancias de solicitud: del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.

Bases de la convocatòria d'un (1) peó especialista d'obres i construcció //  Bases de la convocatoria de un (1) peón especialista de obras y construcción.

Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB

Listado PROVISIONAL de admitidos y excluídos (período de subsanación: del 18 al 24 de diciembre de 2020).

Modelo para realizar alegaciones.

Acta constitución Tribunal

Listado DEFINITIVO de admitidos y excluídos y fecha prueba test.

Resultado prueba test y convocatoria prueba práctica.

Resultado prueba práctica, concurso de méritos y FINAL concurso-oposición.


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT (FIXE) D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ JURIDIC-ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC.

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 21-11-2020 al 05-12-2020 (ambdós inclosos)  //  Presentación de instancias de solicitud: del 21-11-2020 al 05-12-2020 (ambos incluídos).

Bases específiques una (1) plaça de Tècnic/a Mitjà de Gestió Juridic-Administrativa  //  Bases específicas una (1) plaza de Técnico/a Medio de Gestión Jurídico-Administrativa.

Bases específicas publicadas en el BOPB.

Listado PROVISIONAL de personas admitidas y excluídas. (período de subsanación: del 18 diciembre 2020 al 2 de enero 2021).

Modelo alegaciones.

Acta constitución Tribunal

Listado DEFINITIVO de personas admitidas-excluídas y fechas pruebas.

Resultado prueba nivel lengua catalana.

Acta resultado test y convocatoria prueba práctica.

Enmienda hora celebración examen práctico.

Acta acuerdo supuestos prácticos

Acta corrección supuestos pràcticos (tercer ejercicio)

Acta valoración de méritos y nota final.

Acta propuesta de nombramiento.


CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, DE TRES (3) PLACES DE PEONS ESPECIALISTES DE JARDINERIA PER A L'EMPRESA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC.

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 21-11-2020 al 05-12-2020 (ambdós inclosos)  //  Presentación de instancias de solicitud: del 21-11-2020 al 05-12-2020 (ambos incluídos).

Bases de la convocatòria de tres (3) places de peons especialistes de jardineria //  Bases de la convocatoria de tres (3) plazas de peones especialistas de jardineria.

Bases de la convocatòria publicada al BOPB.

Listado PROVISIONAL de personas admitidas y excluídas (período de subsanación: del 21 al 28 de diciembre 2020).

Modelo alegaciones.

Acta constitución Tribunal.

Listado DEFINITIVO de admitidos-excluídos y fecha prueba cuestionario test.

Resultado prueba test y convocatoria prueba práctica.

Resultado prueba práctica, concurso de méritos y resultado FINAL


CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, PER LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, DE VUIT (8) PLACES (cuatre -4- a temps complet i cuatre -4- a temps parcial) DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA PER A L'EMPRESA "PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC".

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)  //  Presentación de instancias de solicitud: del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2020 (ambos incluidos).

Bases publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB ( 8 peons especialistes neteja viària )  //  Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB ( 8 peones especialistas limpieza viaria ).

Listado PROVISIONAL de admitidos/as y excluídos/as (periodo de subsanación: del 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2020).

Modelo alegaciones, reclamaciones o subsanaciones.

Acta de constitución del Tribunal.

Listado DEFINITIVO de admitidos/as y excluídos/as.

Nota corrección error listado definitivo admitidos/as-excluídos/as

Dia, hora y lugar de la 1ª prueba (tipo test)

Resultado primer ejercicio tipo TEST.

Fecha, hora y lugar prueba práctica

Resultado prueba práctica, concurso de méritos y resultado FINAL

CORRECCIÓN resultado prueba pràctica, concurso de méritos y resultado FINAL.


CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, DE SIS (6) PLACES DE PEONS DE NETEJA VIÀRIA I RESIDUS MUNICIPALS PER A L'EMPRESA "PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC".

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)  //  Presentación de instancias de solicitud: del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2020 (ambos incluidos).

Bases publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB (6 places peons neteja viària) // Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB (6 plazas peones limpieza viaria).

Listado PROVISIONAL admitidos/as y excluídos/as (periodo de subsanación: del 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2020).

Modelo solicitud alegaciones, reclamaciones o subsanaciones.

Acta de constitución del Tribunal.

Listado DEFINITIVO de admitidos/as y excluídos/as.

Dia, hora y lugar 1ª prueba (tipo test).

Resultado primera prueba tipo TEST.

Fecha, hora y lugar prueba PRÁCTICA

Resultado prueba práctica, concurso de méritos y resultado FINAL.


CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ, DE UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA-LAMPISTA I DOS (2) PLACES D'OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA-LAMPISTA DE L'EMPRESA MUNICIPAL "PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. - PRESEC".

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)  //  Presentación de instancias de solicitud: del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2020 (ambos incluidos).

Bases publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB (3 places electricistes) //  Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB (3 plazas electricistas)

Listado PROVISIONAL de admitidos/as y excluídos/as (periodo de subsanación: del 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2020).

Modelo solicitud alegaciones, reclamaciones o subsanaciones.

Acta de constitución del Tribunal.

Listado DEFINITIVO de admitidos/as y excluídos/as y fecha prueba test.

Resultado cuestionario test y convocatoria prueba práctica.

Resultado prueba práctica, concurso de méritos y nombramiento FINAL.

Resolución corrección error.


CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE NETEJADORES I NETEJADORS D'EDIFICIS PÚBLICS, PER A COBRIR NECESSITATS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'EMPRESA MUNICIPAL "PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A.-PRESEC".

Presentació d'instàncies de sol·licitud: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)  //  Presentación de instancias de solicitud: del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2020 (ambos incluidos).

Bases publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB (Borsa netejadores i netejadors) // Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona - BOPB (Bolsa limpiadoras y limpiadores).

Listado PROVISIONAL de admitidos/as y excluídos/as (periodo de subsanación: del 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2020).

Modelo solicitud alegaciones, reclamaciones o subsanaciones.

Acta de constitución del Tribunal.

Listado DEFINITIVO de admitidos/as y excluídos/as.

Dia, hora y lugar de la 1ª prueba (tipo test)

Nota TEST i FINAL BORSA NETEJADORES


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A OFICIAL DE 2ª ADMINISTRATIU/VA // CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A OFICIAL DE 2ª ADMINISTRATIVO/VA.

Presentació d'instàncies de sol·licitud: Del 07-03-2020 al 21-03-2020. // Presentación de instancias de solicitud: Del 07-03-2020 al 21-03-2020.


Bases concurs-oposició oficial 2ª administratiu/va temporal // Bases concurso-oposición oficial 2ª administrativo/va temporal.

Bases concurs-oposició oficial 2ª administratiu/va temporal publicació BOPB // Bases concurso-oposición oficial 2ª administrativo/a temporal publicación BOPB.

Anunci suspensió del procés del concurs oposició // Anuncio suspensión del proceso del concurso-oposición.PROCESSOS TANCATS // PROCESOS CERRADOS

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE RESIDUS  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE RESIDUOS.

 

Presentació d'instàncies de sol·licitud: Del 19-12-2019 al 31-01-2020  //  Presentación de instancias de solicitud: Del 19-12-2019 al 31-01-2020

Bases concurs oposició Tècnic/a Auxiliar de Residus / Bases concurso oposición Técnico/a Auxiliar de Residuos.

Bases concurs oposició Tècnic/a Auxiliar de Residus publicació BOPB / Bases concurso oposición Tècnico/a Auxiliar de Residuos publicación BOPB

Anunci ampliació termini presentació instàncies / Anuncio ampliación plazo presentación instancias.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional // Lista de admitidos/as y excluídos/as provisional


Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i dia 1ª prova test // Lista de admitidos/as y excluídos/as definitiva y dia 1ª prueba test.

Resultat del qüestionari tipus test i convocatòria prova pràctica // Resultado del cuestionario tipo test y convocatoria prueba práctica.

Anunci suspensió del procés del concurso oposició  // Anuncio suspensión del proceso del concurso oposición.

Resultado prueba práctica y nota concurso méritos. NOTA FINAL


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A DE JARDINERIA  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL INDEFINIDO DE UNA (1) PLAZA DE TÈCNICO/A DE JARDINERIA

Presentació d'instàncies de sol·licitud: Del 7-8-2019 al 26-8-2019  //  Presentación de instancias de solicitud: Del 7-8-2019 al 26-8-2019

Bases específiques plaça Tècnic/a de Jardineria //  Bases específicas plaza Técnico/a de Jardineria

Bases específiques plaça Tècnic/a de Jardineria (publicació al BOPB) //  Bases específicas plaza Técnico/a de Jardineria (publicación en el BOPB)

Anunci DOGC // Anuncio DOGC

Llistat de persones admeses i excloses, composició del Tribunal i data prova test // Listado de personas admitidas y excluídas, composición del Tribunal y fecha prueba test.

Esmena error bases // Enmienda error bases

Anunci anul·lació de prova tipus test i NOVA CONVOCATÒRIA de prova test // Anuncio anulación prueba test y NUEVA CONVOCATORIA de prueba test

Resultat qüestionari test i convocatòria següent prova // Resultado cuestionario test y convocatoria siguiente prueba

Resultat prova pràctica i nota concurs mèrits. NOTA FINAL // Resultado prueba práctica y nota concurso méritos. NOTA FINAL.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS I CONDUCTORES DE CAMIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE CONDUCTORES Y CONDUCTORAS DE CAMIONES DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019  //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball conductors i conductores de camions RM - BOPB // Bases bolsa de trabajo conductores y conductoras de camiones RM - BOPB.

Llista d'admesos/es i exclosos/es borsa conductors/es de camions RM // Lista de admitidos/as y excluídos/as bolsa conductores/as RM.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa conductors/es camions RM // Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa conductores/as camiones RM

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONATGE DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONAJE DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MUNICIPALES.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019  //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball peonatge de neteja viària i recollida de residus - BOPB  //  Bases bolsa trabajo peonaje de limpieza viaria y recogida de residuos - BOPB

Llistat d'admesos/es i exclosos/es borsa peonatge de neteja viària i transport de RM // Listado de admitidos/as y excluídos/as bolsa de peonaje de limpieza viaria y transporte de RM.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa peonatge de NV i RM //  Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa peonaje de LV y RM

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES ESPECIALISTAS DE LIMPIEZA VIARIA.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019  //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball peons especialistes neteja viària - BOPB //  Bases bolsa trabajo peones especialistas limpieza viaria - BOPB

Llista d'admesos/es i exclosos/es borsa peons especialistes // Lista de admitidos/as y excluídos/as bolsa peones especialistas.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa peons especialistes neteja viària //  Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa peones especialistas limpieza viaria

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª CONDUCTORS I CONDUCTORES D'ESCOMBRADORES MECÀNIQUES I HIDRONETEJADORES  //  CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES DE 2ª CONDUCTORES Y CONDUCTORAS DE BARREDORAS MECÁNICAS Y HIDROLIMPIADORAS.

Presentació d'instàncies de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2019 //  Presentación de instancias de solicitud hasta el 29 de abril de 2019.

Bases borsa treball oficials 2ª conductors i conductores d'escombradores - BOPB  //  Bases bolsa trabajo oficiales 2ª conductores y conductoras de barredoras - BOPB

Llista d'admesos/es i exclosos/es borsa oficials 2a conductors/es escombradora-hidronetejadora // Lista de admitidos/as y excluídos/as bolsa oficiales 2a conductores/as barredora-hidrolimpiadora.

Resultat final (prova test concurs de mèrits) borsa oficials 2ª conductors/es escombradora-hidronetejadora //  Resultado final (prueba test concurso de méritos) bolsa oficiales 2ª conductores/as barredora-hidrolimpiadora

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª MAGATZEMER/A  //  CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 2ª ALMACENERO/A.

Presentació d'instàncies fins el 10 de febrer de 2019 / Presentación de instancias hasta el 10 de febrero de 2019

Bases BOBP Oficial de 2ª Magatzemer/a  //  Bases BOPB Oficial de 2ª Almacenero/a.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional // Lista de admitidos/as y excluídos/as provisional.

Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i convocatòria 1a. prova (test) // Lista de admitidos/as y excluídos/as definitiva y convocatoria 1ª prueba (test).

Resultat 1a prova (test) i convocatòria prova pràctica // Resultado 1ª prueba (test) y convocatoria prueba práctica.

Resultat prova pràctica, concurs de mèrits i proposta de nomenament final  //  Resultado prueba práctica, concurso de méritos y propuesta de nombramiento final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA  //  CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA.

Presentació d'instàncies fins el 6 de gener de 2019 // Presentación de instancias hasta el 6 de enero de 2019.

Bases BOPB Oficial de 1ª Electricista.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional // Lista de admitidos/as y excluídos/as provisional.

Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i convocatòria 1a. prova (test) // Lista de admitidos/as y excluídos/as definitiva y convocatoria 1a. prueba (test).

Resultat 1a prova (test) i convocatòria prova pràctica // Resultado 1a prueba (test) y convocatoria prueba práctica.

Resultat prova pràctica i termini presentació documents mèrits // Resultado prueba práctica y plazo presentación documentos méritos.

Resultat concurs de mèrits i proposta de nomenament final. //  Resultado concurso de méritos y propuesta de nombramiento final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT (FIXE) D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ JURÍDIC-ADMINISTRATIVA.

Presentació d'instàncies fins el 10 de juliol de 2018.

Bases BOPB Tècnic/a mitjà de Gestió Jurídic-Administrativa

Informació addicional: Estatuts de PRESEC

Informació addicional: Modificació Estatuts de PRESEC

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional i convocatòria 1ª prova (test).

Resultat 1ª prova (test) i convocatòria prova pràctica. (anul·lat)

Llista d'admesos/es i exclosos/es DEFINITIVA i convocatòria 1a prova (test) 

Resultat 1ª prova (test) i convocatòria prova pràctica.

Resultat prova pràctica i termini de presentació documents mèrits.

Resultat concurs de mèrits i proposta de nomenament final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª MAGATZEMER.

Presentació d'instàncies fins el 17 de juny de 2018.

Bases BOPB Oficial 2ª Magatzemer

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional per la prova tipus test.

Resultats 1a prova TEST i dia, hora i lloc 2a prova pràctica.

Resultat 2ª prova pràctica, concurs de mèrits i proposta de nomenament final.

 

 

 

 

Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir