Volver Imprimir

Ofertas de empleo del Ayuntamiento de acceso libre finalizadas

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ URGENT AMB CARÀCTER TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, PER PORTAR A TERME LES FUNCIONS DE CAP DEL DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

Període de presentació d'instàncies del 9 de novembre al 22 de novembre de 2022

Bases de la convocatòria


Anunci BOPB

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Acta constitució tribunal

Acta resultats fase coneixements

Acta valoració competències i mèrits i resultat final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Resolució llista provisional persones admeses i excloses i composició tribunal qualificador 

Resolució llistat definitiu persones admeses i excloses


Acta de constitució del tribunal qualificador

Resultats prova de català


Preparació de les proves

Acta correcció segona prova

Acta mèrits i resultat final


Decret constitució borsa de treball


CONVOCATÒRIA PÚBLICA  PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, COMESES ESPECIALS, CATEGORIA TECNIC ESPECIALISTA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE MANTENIMENT

Període de presentació d'instàncies del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució llista provisional persones admeses i excloses i composició tribunal qualificador

Resolució llistat definitiu persones admeses i excloses

Acta constitució del Tribunal

Acta proves i crida segon exercici

Acta resultat definitiusCONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS

Període de presentació d'instàncies del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Resolució persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució tribunal


Resultats prova català

Acta segon exercici i resultats finalsCONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A
FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A DE LA UNIÓ DE COOPERADORS

Període presentació d'instàncies: del 8 d'agost al 5 de setembre de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució persones admeses i composició tribunal qualificador

Esmena error material bases convocatòria

Acta constitució del tribunal


Acta segon exercici: primera prova

Acta segon exercici: segona prova

Acta resultat entrevista competencial, valoració de mèrits i resultat finalCONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA
D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MOBILITAT I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies: del 21 de juny al 20 de juliol de 2022

Bases de la convocatòria

Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal

Acta resultats primera prova i convocatòria defensa oral segona prova

Nota informativa convocatòria defensa oral

Acta correcció segona prova i resultats finals

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A  FUNCIONARI/A INTERÍ/NA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A TIC SÈNIOR D’INFORMÀTICA I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Període de presentació d'instàncies del 31 de maig al 30 de juny de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal i resultats definitius


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/INA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SERVEIS URBANS I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL MITJANTÇANT CONCURS OPOSICIÓ

Període de presentació d'instàncies del 23 de maig al 20 de juny de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador

Acta constitució tribunal

Acta segon exercici i resultats definitiusCONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 11 PLACES VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL

Termini inicial de presentació d'instàncies: del 31 de març al 29 d'abril de 2022

Ampliació del termini de presentació d'instàncies: fins al 20 de maig de 2022

Bases definitives BOPB

Anunci definitiu DOGC

Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos i composició tribunal qualificador


Acta constitució tribunal

Acta resultat català

Nota informativa

Nota informativa 23 de juny

Acta segona prova

Acta resultats segon exercici i convocatòria proves físiques

Nota informativa proves físiques

Prova cultura general amb respostes

Prova teòrica amb respostes

Acta al.legacions

Acta resultats tercer exercici i convocatòria proves psicotècniques

Acta esmena proves físiques

Acta proves psicotècniques

Acta resultat proves psicotècniques i convocatòria entrevista competencial

Acta resultat entrevistes i convocatòria prova mèdica

Acta resultat proves mèdiques i resultat final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Període de presentació d'instàncies de l'11 d'abril al 10 de maig de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Decret esmena llista definitiva

Nota Informativa

Acta constitució tribunal

Acta resultat segon exercici

Resultat fase concurs i resultat final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ

Termini de presentació d'instàncies: del 24 de febrer al 23 de març de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Anunci BOPB rectificació error material

Relació de mèrits


Llistat definitiu persones admeses i excloses. Composició tribunal. Data proves

Acta constitució Tribunal

Acta segon exercici

Acta mèrits i resultat final


Acta revisió segona prova i mèrits

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA PER UN PERÍODE DE SIS MESOS

Període de presentació d'instàncies: 7 a 20 de juny de 2022

Bases de la convocatòria

Resolució persones admeses i composició comissió avaluadora

Acta constitució i crida aspirants fase de coneixements

Acta resultats fase de coneixements


Acta resultat entrevista competencial i resultat final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR COM A PERSONAL LABORAL FIX, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA (ACCIÓ SOCIAL) I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
 
Acta resultat proces selectiu

Decret constitució borsa de treball


CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCES DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIO, TRES PLACES DE TÈCNIC/A MITJA/NA (MESTRES) I CREACIO D'UNA BORSA DE TREBALL


Termini de presentació d'instàncies: del 10 de novembre al 9 de desembre de 2021

Anunci BOP

Anunci DOGC


Llista provisional d'admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta de constitució del tribunal

Acta preparació proves

Acta segon exercici

Acta resultat fase oposició


Acta valoració de mèrits i resultats definitius

Decret constitució borsa de treball Mestres

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L’ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE CAP DE L'OFICINA DE SEGUIMENT DE L'AEROPORT

Període de presentació d'instàncies: del 22 de juliol al 18 d'agost de 2021 (ambdos inclosos)

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador*

*D'acord amb el punt 6.2 de les bases de la convocatòria, aquesta llista esdevé definitiva a data 30/09/21


Acta constitució tribunal qualificador

Acta segon exercici

Acta resultat finalCONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE DESENVOLUPAMENT DE TALENT I INNOVACIÓ


Període de presentació d'instàncies: del 22 de juliol al 18 d'agost de 2021 (ambdos inclosos)


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador*

* D'acord amb el punt 6.2 de les bases de la convocatòria, aquesta llista esdevé definitiva a data 30/09/21

Acta constitució

Acta segon exercici

Acta resultat finalCONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÖ COM A PERSONAL LABORAL D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1 VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A TIC AUXILIAR D'INFORMÀTICA

 
Període de presentació d'instàncies: del 22 de juliol al 18 d'agost de 2021 (ambdos inclosos)

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Acta constitucio tribunal

Acta resultat prova català

Acta segon exercici

Acta Resultat Final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA (INFORMÀTICA) I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALLCONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 9 PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Borsa de treball

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, PEL TORN LLIURE I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 2 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR (DRET) I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Termini de presentació d'instàncies: del 19 d'octubre al 16 de novembre de 2021
 
Llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador*

* D'acord amb el punt 6.2 de les bases de la convocatòria, i atès que no s'han presentat reclamacions i/o esmenes en el termini corresponent, aquesta llista esdevé definitiva a data 22/12/21

Acta de constitució Tribunal


Nota informativa


Acta preparació proves

Primera prova (test)


Acta revisió prova


PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL D'AGENT FORESTAL DE L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL GAVÀ

Termini de presentació d'instàncies: del 22 al 26 de febrer de 2022

Bases de la convocatòria

Resultat final


CONVOCATÒRIA URGENT PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE PERSONAL DE SUPORT D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA PER A COBRIR SUBSTITUCIONS I REFORÇOS


Termini de presentació d'instàncies del 13 de setembre al 24 de setembre de 2021

Anunci BOP
 
 
 
 

Acta tercera crida entrevistes, mèrits i resultats


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP A, SUBGRUP A2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL.

Termini de presentació d'instàncies del 14 d'abril al 11 de maig de 2021


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret aprovació llista provisional admesos i exclosos i composició tribunal qualificador

Decret aprovació llistat definitiu admesos i exclosos

Acta constitució tribunal

Acta crida aspirants primera prova

Acta resultats primera prova

Acta segona prova

Acta correcció segona prova

Acord del tribunal - Nota informativa

Acta presentació projecte

Acta resultats proves psicotècniques

Acta resultats competències i mèrits

Acta proposta de nomenament funcionari en pràctiques

Acta superació fase de formació i inici periode de pràctiques

Acta fase pràctiques. Resultat final procés


CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE PATRIMONI-DIRECTOR/A DE MUSEU

Termini de presentació d'instàncies: del 29 de setembre al 27 d'octubre de 2021

Anunci BOP

Anunci DOGC

 
 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/A SUPERIOR PEL DESENVOLUPAMENT I COL·LABORACIÓ EN OBRES MUNICIPALS I PROJECTES D'URBANITZACIÓ DURANT EL PERÍODE 2021 A 2023

Termini de presentació d'instàncies del 20 de maig al 2 de juny de 2021

Anunci BOP

Decret aprovació llista admesos i designació comissió avaluadora

Acta constitució

Acta resultat castellà i català

Acta fase de coneixements

Nota informativa

Acta correcció prova de coneixements

Acta prova competencial, mèrits i resultat final


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG D’OCUPACIÓ, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.

Termini de presentació d'instàncies del 17 de maig al 11 de juny de 2021

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Decret aprovació llista provisional admesos i exclosos 

Decret aprovació llista definitiva

Acta constitució tribunal

Acta segon exercici

Acta correcció segon exercici

Acta valoració de mèrits

Primera Prova (Test)


CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Bases convocatòria

Anunci DOGC

Model d'instància

Aprovació llista provisional admesos i exclosos i designació tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos

Acta Constitució Tribunal

ACTA PROVA CATALÀ

Decret modificació president/a titular

Acta segon exercici

Acta resultat final

Acta resolució al·legacions. Resultat final

Acta resolució al·legacions

Decret retrotracció actuacions

Acta resultat final

Nomenament
 
 
Primera Prova (Test)

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/A TECNIC/A (PROGRAMA TEMPORAL)

Bases específiques

Model d'instància

Decret aspirants admesos i composició comissió avaluadora

NOTA INFORMATIVA IMPORTANT

Acta de la constitució de la comissió de valoració

Acta prova teòrico pràctica

Acta revisió prova pràctica

Acta prova competencial, mèrits i resultat final

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ATENDRE LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA COVID


Bases específiques

Acta prova competencial, mèrits i resultat final


BASES REGULADORES, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA GAVÀ CIUTAT EDUCATIVA (ESCOLA BRESSOL)

Bases específiques

Model d'instància

Decret comissió avaluadora i llistat admesos i exclosos


Decret definitiu admesos i exclosos

Esmena aspirants prova de català

Acta constitució comissió avaluadora

Acta prova pràctica 


Acta resultats fase de coneixements

Acta prova competencial, mèrits i resultat final


BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A  FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL. (TÈCNIC/A MIG COMUNICACIÓ)


Bases específiques


Anunci DOGC

Llistat admesos i exclosos

Llistat definitiu admesos i exclosos i convocatòria proves

Nota informativa Tribunal

Acta constitució Tribunal

Acta segon exercici

Acta correcció segon exercici

Acta fase de concurs i resultat final

Acta revisió mèrits

Acta resultat final

Primera Prova (Test)


BASES REGULADORES, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A TIC D'INFORMÀTICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA EPAC


Bases específiques

Model d'instància

Decret comissió avaluadora i llista admesos i exclosos

Resultat fase de coneixements

Resultat fase concurs i resultat final

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE CONSERGE I/O AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos (període subsanació: 30 de juliol al 12 d'agost de 2020)

Llistat definitiu admesos i exclosos

Nota informativa Tribunal

Acta constitució Tribunal

Acta preparació prova i resultat català

Acta resultat fase d'oposició

Acta fase concurs i resultat final


Decret aprovació borsa de treball


BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D’OFICIAL ESPECIALISTA DE MANTENIMENT (SUBGRUP C2), PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos

Nota informativa Tribunal

Acta constitució tribunal i resultat prova de català

Acta primer exercici i valoració de mèrits. Resultat final BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL,  GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 


Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància


Llistat persones admeses i excloses

Modificació membres tribunal

LListat definitiu persones admeses i excloses

Acta constitució tribunal qualificador

Acta realització segon exercici i resultat primera prova

Acta resultat segona prova del segon exercici

Acta resultat fase concurs.Resultat final


BASES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL VIGENT DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR DE CEMENTIRI, GRUP DE CLASSIFICACIÓ APST


Bases específiques


Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat d'admesos i exclosos

Acta Constitució

Nota Tribunal (canvi hora prova pràctica)

Acta prova

Acta mèritsBASES ESPESCÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJANS DE L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat d'admesos i exclosos provisional (període presentació subsanacions: del 16/01/2020 al 29/01/2020)

Esmena error material llistat provisional admesos i exclosos. Data, hora i lloc exercicis

Llistat definitiu admesos i exclosos

Acta constitució

Acta correcció test

Nota informativa

Acta correcció pràctic, mèrits i resultat final


BASES ESPESCÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX DE 3 PLACES DE TÈCNIC/A MIG DE TREBALLADORS/ES SOCIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL


Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos (període de subsanacions: del 20 de desembre de 2019 al 8 de gener de 2020)

Llistat definitiu admesos i exclosos (data, hora i lloc proves)


Acta constitució

Acta correcció segon exercici primera prova (test)

Acta correcció segon exercici segona prova (cas pràctic), mèrits i resultat final

Acta revisió mèrits i resultat final


BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL


Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos i data de la prova (termini de subsanacions del 24 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020)

Llistat definitiu de persones admeses i excloses. Data i lloc de les proves.

Acta constitució

Acta correcció segon exercici primer prova (test)


Acta realització segon exercici segona prova (cas pràctic)

Acta correcció segon exercici segona prova (cas pràctic)

Convocatòria proves capacitat

NOTA IMPORTANT. AJORNAMENT PROVES


Nova convocatòria proves de capacitat

Acta proves capacitat i fase concurs. Resultat final

Nomenament BOP

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A GESTOR/A DE PROJECTES VINCULAT AL PROJECTE GAVIUS


Bases específiques

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i data prova

Constitució Comissió avaluadora

Resultat fase coneixements

Resultats entrevista competencial, mèrits i convocatòria anglès (termini requeriment doc. 11 a 17 de desembre de 2019)

Resultat prova anglès i resultats finals


BASES ESPESCÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DE PROJECTES VINCULAT AL PROJECTE GAVIUS


Bases específiques

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i data prova

Constitució Comissió avaluadora

Resultat fase coneixements

Resultat entrevista competencial, mèrits i convocatòria català i anglès

Resultat prova català, anglès i resultats finals


BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECTIU D'URGÈNCIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE GAVÁ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Bases específiques

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos. Data primera prova: 11 de desembre de 2019 (període subsanacions 9 al 20 de desembre)

Acta constitució Comissió avaluadora

Resultat segon exercici (part comuna)

Resultat segon exercici (part específica), mèrits i resultats finals

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1.

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos (període presentació subsanacions 18 al 31 d'octubre de 2019)

Llistat definitiu admesos i exclosos

Acta Constitució

Acta correcció segon exercici (primera prova)

Acta correcció segon exercici (segona prova), mèrits i resultat final


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA COMESES ESPECIALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Esmena error material.Publicació BOPB

Llistat provisional admesos i exclosos (període de subsanació: 15 d'octubre al 28 d'octubre de 2019)

Llistat definitiu admesos i exclosos

Acta constitució

Acta correcció segon exercici (primera prova)

Acta correcció segon exercici (segona prova), mèrits i resultat final


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (SUBGRUP C1), MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL 

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Decret d'aprovació provisional de persones admeses i excloses i composició del Tribunal

Llistat definitiu de persones admeses i excloses

Acta constitució Tribunal

Acta prova, mèrits i resultat finalBASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR DE CEMENTIRIS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ APST, PER A COBRIR NECESSITATS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i dates proves

Acta constitució Tribunal i resultat català

Nota informativa convocatòria prova

Annex a l'acta de constitució (criteris puntuació)

Acta segon exercici, mèrits i resultat final


BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PER COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Anunci BOPB

Anunci esmena BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2018)

IMPORTANT: ANUNCI CANVI DIA PROVES

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera i tercera prova, convocatòria prova català i termini de presentació mèrits (del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018)

Resultat català

MODIFICACIÓ RESULTAT PRIMER I TERCERA PROVA I NOU TERMINI PRESENTACIÓ MÈRITS ( del 14 de desembre al 2 de gener de 2019).

Resultat fase concurs

NOU: Resultat fase concurs. Termini presentació al·legacions del 14 al 25 de gener de 2019

Resultat final


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA VACANT D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL, CORRESPONENT AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIAL, CLASSE POLICIA LOCAL


 
Anunci BOPB

Anunci DOGC

Sol·licitud d'admissió a proves selectives

Llistat provisional admesos/exclosos (període al·legacions del 5 al 19 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Convocatòria segona prova

Anunci suspensió proves físiques

Anunci relatiu a la prova teòrica i cultural

Convocatòria prova cultural i teòrica i prova física

Convocatòria prova català

Resultat prova cultural i teòrica

Resultat proves físiques i convocatòria tercera prova

Resultat tercera prova

Resultat fase de concurs

Resultat final i proves mèdiques

Resultat proves mèdiques

Modificació resultat fase concurs

Resultat final

Prova teòrica

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ 5 PLACES VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL I CONSTITUCIÓ DE BORSA D’AGENTS INTERINS.


Publicació BOPB

Publicació DOGC

Llistat provisional admesos/exclosos

Llistat definitiu admesos exclosos

Nota informativa 1a i 2a prova

Acta constitució tribunal i resultat primera prova

Acta segona prova

Nota informativa proves físiques

Resultat proves físiques i convocatòria 4a prova

Resultat primera part 4a prova

Resultat segona part 4a prova

Resultat prova mèdica

Acta resultat prova mèdica (degut a renúncies)

Acta superació període pràctiques

Acta superació període de pràctiques

Acta valoració període pràctiques

Prova teòrica

Prova
cultura general


PROCÉS SELECTIU
COM A  FUNCIONARI/A INTERÍ D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP A, SUBGRUP A2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL.

Publicació BOPB

Publicació DOGC

Llistat provisional admesos exclosos

Llistat definitiu admesos exclosos

Acta constitució tribunal

Acta defensa del projecte

Convocatòria proves psicotècniques

Resultat prova psicotècnica, mèrits i resultat finalPROVISIÓ DE 2 PLACES VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL.

Publicació BOPB

Publicació DOGC

Llistat provisional admesos exclosos

Llistat definitiu admesos exclosos

RESULTAT PRIMERA PROVA

RESULTAT PRIMERA PROVA AL·LEGACIONS

RESULTAT PROVES FÍSIQUES

RESULTAT PSICOTECNICS

RESULTAT FINAL

ACTA FINAL

ACTA SUPERACIÓ PERÍODE DE PRÀCTIQUES

PROVA TEÒRICA


PROVA CULTURA
Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir